มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ราชมงคล

รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎ/ราชมงคล

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สำนักห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยูธยา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ