กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ การใช้ห้องสมุด มีดังนี้

1. ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด 2554

2. ประกาศ สพบ. เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

3. ประกาศ สพบ. เรื่อง มาตรการต่อการฝ่าฝืนข้อบังคับและประกาศการใช้ห้องสมุด

4. ประกาศ สพบ. เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการเป็นสมาชิกห้องสมุด

5. ประกาศ สพบ. เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด

6. ประกาศ สพบ. เรื่อง ค่าปรับห้องสมุด

7. ประกาศ สพบ. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ NetID ของสถาบัน

8. ประกาศ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการห้องค้นคว้า

9. ประกาศ สำนัก ข้อปฏิบัติการใช้ตู้ล็อกเกอร์ 

10. Announcement of the Library & InformationCenter on Locker Use Rules 

 

 

    

 

 

อัตราค่าบริการ

 

บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล

             สมาชิกสถาบันไม่คิดค่าบริการ 

             บุคคลทั่วไปและสมาชิกสมทบ 

             
บรรณารักษ์ค้นให้  เรื่องละ 20 บาท

 

บริการพิมพ์ผลการสืบค้น (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ)
 

การพิมพ์                                                              ค่าบริการ

พิมพ์เฉพาะข้อความตัวอักษร                                         2 Baht / page

พิมพ์ผลที่มีรูปภาพ (ขาว-ดำ)                                        10 Baht / page

 

การยืมและค่าปรับ

 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ มีเงื่อนไขในการยืม และการปรับ ดังนี้

 หนังสือและเอกสาร

ประเภทผู้ใช้ หนังสือและเอกสาร
จำนวน
(เล่ม)
ยืม
(วัน) 
ค่าปรับ
(บาท/วัน)
อาจารย์/นักวิจัย/บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 50  45 5
นักศึกษาปริญญาเอก 20 28 5
นักศึกษาปริญญาโท/ประกาศนียบัตร 14  14 5
เจ้าหน้าที่ 14  14 5
ผู้เข้ามารับการอบรม
(ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 3 เดือน)
5 14 5
บุคคลภายนอก 14 5
การยืมระหว่างห้องสมุด 20 14 5

  วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ

ประเภทผู้ใช้ วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ
จำนวน
(เล่ม)
ยืม
(วัน) 
ค่าปรับ
(บาท/วัน)
อาจารย์/นักวิจัย/บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 5 7 5
นักศึกษาปริญญาเอก 5 7 5
นักศึกษาปริญญาโท/ประกาศนียบัตร 3 7 5
เจ้าหน้าที่ 3 7 5
ผู้เข้ามารับการอบรม
(ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่3 เดือน)
3 7 5
บุคคลภายนอก 1 7 5
การยืมระหว่างห้องสมุด 20 7 5

หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์ ที่มีฉบับเดียว

ประเภทผู้ใช้ หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์ ที่มีฉบับเดียว
จำนวน
(เล่ม)
ยืม
(วัน) 
ค่าปรับ
(บาท/วัน)
อาจารย์/นักวิจัย/บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 3 1 50
นักศึกษาปริญญาเอก 3 1 50
นักศึกษาปริญญาโท/ประกาศนียบัตร 3 1 50
เจ้าหน้าที่ 3 1 50
ผู้เข้ามารับการอบรม
(ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 3 เดือน)
3 1 50
บุคคลภายนอก - - -
การยืมระหว่างห้องสมุด - - -

ภาคนิพนธ์ที่มีฉบับเดียว

ประเภทผู้ใช้ ภาคนิพนธ์ที่มีฉบับเดียว
จำนวน
(เล่ม)
ยืม
(วัน) 
ค่าปรับ
(บาท/วัน)
อาจารย์/นักวิจัย/บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 3 3 25
นักศึกษาปริญญาเอก 3 3 25
นักศึกษาปริญญาโท/ประกาศนียบัตร 3 3 25
เจ้าหน้าที่ 3 3 25
ผู้เข้ามารับการอบรม
(ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 3 เดือน)
3 3 25
บุคคลภายนอก - - -
การยืมระหว่างห้องสมุด - - -

 คู่มือการสอน

ประเภทผู้ใช้    คู่มือการสอน
จำนวน
(เล่ม)
ยืม
(วัน)
ค่าปรับ
(บาท/วัน)
อาจารย์/นักวิจัย/บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 5 45 5
นักศึกษาปริญญาเอก - - -
นักศึกษาปริญญาโท/ประกาศนียบัตร - - -
เจ้าหน้าที่ - - -
ผู้เข้ามารับการอบรม
(ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 3 เดือน)
- - -
บุคคลภายนอก - - -
การยืมระหว่างห้องสมุด - - -

ชุดการสอนและเกม

ประเภทผู้ใช้ ชุดการสอนและเกม
จำนวน
(เล่ม)
ยืม
(วัน) 
ค่าปรับ
(บาท/วัน) 
อาจารย์/นักวิจัย/บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 10 45 5
นักศึกษาปริญญาเอก - - -
นักศึกษาปริญญาโท/ประกาศนียบัตร - - -
เจ้าหน้าที่ - - -
ผู้เข้ามารับการอบรม
(ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 3 เดือน)
- - -
บุคคลภายนอก - - -
การยืมระหว่างห้องสมุด - - -

 

กรณีหนังสือมีสถานภาพเป็น Recall

ประกาศ
สำนักบรรณสารการพัฒนา
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป หนังสือที่มีการยืม 
โดยมีผู้จองใช้ต่อ (สถานภาพเป็น Recall) 
หากผู้ยืมไม่นำมาส่งคืนตามกำหนด 

ห้องสมุดจะคิดค่าปรับเป็น 2 เท่าของค่าปรับปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
งานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

 

การใช้ห้องค้นคว้า

  • ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก
  • จำนวนผู้ใช้ห้อง และระยะเวลาต่อครั้ง เป็นดังนี้
ประเภทผู้ใช้บริการ สถานที่จำนวนห้อง รหัสประจำห้อง สิทธิ์การใช้
นักศึกษาปริญญาเอก ชั้น 4 จำนวน 32 ห้อง ประเภท E 1 คน/วัน
นักศึกษาปริญญาโท ชั้น 3 จำนวน 43 ห้อง ประเภท 
A จำนวน 4 คน 21 ห้อง
B จำนวน 6 คน 15 ห้อง
C จำนวน 10 คน 5 ห้อง
D จำนวน 7 คน 2 ห้อง
ครั้งละ 2 ชั่วโมง

**ในการขอต่อเวลา ผู้ใช้ต้องแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลา 5 นาที และสามารถต่อเวลาได้อีก 1 ครั้ง
หากไม่มีผู้ใช้บริการอื่นแสดงความจำนงไว้**

 

ประกาศ
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการห้องค้นคว้า


๑. ผู้ใช้บริการต้องใช้ห้องเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเท่านั้น
๒. นักศึกษาปริญญาโทสามารถขอต่ออายุการใช้ห้องได้อีก 2 ครั้งติดต่อกัน หากไม่มีผู้จองใช้ต่อ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลา 5 นาที
๓. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากห้อง และไม่นำเก้าอี้จากภายนอกเข้ามาใช้ภายในห้อง
๔. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้อง 
๕. ไม่ส่งเสียงดังรบกวน/ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น 
๖. ห้ามใช้ปากกาไวท์บอร์ดชนิดถาวร (Permanent) เขียนกระดาน
๗. ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ มาใช้ภายในห้อง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เท่านั้น
๘. ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่ผู้ใช้นำมา หรือเก็บไว้ในห้องค้นคว้า ผู้ใช้บริการจะต้องระมัดระวัง รับผิดชอบ และดูแลทรัพย์สินของตนเอง
๙. ผู้ใช้บริการจะต้องนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกจากห้องค้นคว้าก่อนการคืนห้อง
๑๐. ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลความสะอาดของห้อง เช่น เก็บขยะออกจากห้อง ลบกระดาน ปิดไฟ และปิดห้อง เป็นต้น และล็อคกุญแจห้องให้เรียบร้อย 
๑๑. ผู้ใช้บริการจะต้องส่งคืนกุญแจห้องแก่เจ้าหน้าที่ หากคืนกุญแจช้ากว่ากำหนดต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด และหากทำกุญแจห้องชำรุด หรือสูญหาย จะต้องชำระเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒. หากผู้ใช้บริการทำสิ่งของภายในห้องเสียหาย จะต้องรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
๑๓.หากผู้ใช้บริการกระทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการห้องค้นคว้า หรือดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร
๑๔. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถเข้าตรวจสอบห้องค้นคว้า และนำหนังสือที่ยังมิได้ผ่านระบบการยืมออกจากห้องและนำเก็บขึ้นชั้นเก็บ หรือดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร
๑๕. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายและระเบียบราชการ
๑๖. ห้องสมุดอาจปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การใช้ห้องค้นคว้าได้ตามความเหมาะสม
๑๗. ผู้อำนวยการห้องสมุดจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใช้บริการประเภทอื่นเข้าใช้ห้องค้นคว้าได้ตามความจำเป็น เป็นรายกรณีไป   

 

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ หนังสือ และเอกสาร วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ คู่มือการสอน 
    วีดิทัศน์ ชุดการสอนและเกม และซีดีรอม

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1 
    ซึ่งอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

 

การเป็นสมาชิก

 

สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัครสมาชิก ชั้น 2 
ในเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

สมาชิกสมทบ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้โดยสมัครเป็น
สมาชิกห้องสมุด และทำบัตรอนุญาตเข้าใช้ห้องสมุด ดังนี้

ประเภท  อัตราค่าบำรุง (บาท)
ตลอดชีพ  รายปี  รายวัน 
นักศึกษาเก่า, อดีตข้าราชการหรืออดีตเจ้าหน้าที่ (เคยเป็นข้าราชการ/พนักงานของสถาบันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี) 1000 

-

30
ข้าราชการ, นักศึกษาสถาบัน/หน่วยงานอื่น (ในประเทศ)  -

1000

30
พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เอกชน,บุคคลทั่วไป  -

2000

30

** ค่าประกันหนังสือ 2,500 บาท กรณียืมหนังสือ (คืนเงินค่าประกันให้เมื่อประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ โดยไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสำนักบรรณสารการพัฒนา)

 

ประเภทข้าราชการหน่วยงานอื่น / นักศึกษาสถาบันอื่น (ในประเทศ)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
3. กรณีข้าราชการหน่วยงานอื่น แสดงบัตรข้าราชการ
4. กรณีนักศึกษาสถาบันอื่น แสดงใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- สมัครเดือน สิงหาคม - ธันวาคม ใช้ใบเสร็จรับเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 
- สมัครเดือน มกราคม - กรกฎาคม  ใช้ใบเสร็จรับเงิน ภาคการศึกษาที่ 2
5. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

การต่ออายุสมาชิกสมทบ

หลักฐานการสมัคร

1. แสดงบัตรข้าราชการ / ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่ห้องสมุดกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

ประเภทศิษย์เก่าสถาบัน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 

สิทธิ์ที่ได้รับ

1. เข้าใช้ห้องสมุดฟรี ตลอดชีพ
2. กรณีชำระค่าประกันหนังสือหาย สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ ดังนี้
- หนังสือทั่วไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน 
- วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มีมากกว่า 1 copy ได้ 1 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน

ประเภทอดีตข้าราชการ/พนักงานสถาบัน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /พนักงานของสถาบัน หรือหนังสือรับรองส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สิทธิ์ที่ได้รับ

1. เข้าใช้ห้องสมุดฟรี ตลอดชีพ
2. กรณีชำระค่าประกันหนังสือหาย สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ ดังนี้
- หนังสือทั่วไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน 
- วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มีมากกว่า 1 copy ได้ 1 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน

กรณีบัตรหาย และมีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

โดยสมาชิกห้องสมุดจะต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งในการเข้าใช้ และยืมทรัพยากรห้องสมุด และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัตรสมาชิกแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมี ผู้อื่นนำไปใช้ ผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

ผู้ที่ค้างส่งวัสดุห้องสมุด และค้างค่าปรับเกิน 500 บาท จะถูก ตัดสิทธิการยืม จนกว่าจะส่งวัสดุห้องสมุดคืน และชำระค่าปรับ หรือชำระค่าหนังสือหายให้เป็นที่เรียบร้อย

สำนักขอสงวนสิทธิในการเรียกวัสดุห้องสมุดคืนก่อนกำหนดส่ง ตามความจำเป็น และเหมาะสม