การตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

การตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติ

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ.2563-2567) (เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2)
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

การตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
(ตามประกาศ ก.พ.อ. 2562 เฉพาะที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

   ERIC
 
  
JSTOR
   MatSciNet
  Project Muse
 
 SCOPUS
 
 Web of Science 
 (สาขา Science Citation Index Expanded: SCIE, สาขา Social Sciences   

 Citation Index:     SSCI, สาขา Arts & Humanities citation Index: AHCI)