การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research)

 

ปี2560"กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ"

 1-การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 2-การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
    คณะทำงาน R2R-2560 

ปี 2561 "กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักบรรณสารการพัฒนา"

 1-การนำงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2-การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 3-การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
 คณะทำงาน R2R-2561

ปี 2562 "กระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ"

กระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
คณะทำงาน R2R-2562

ปี 2563 กระบวนงานการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
 

กระบวนงานการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
คณะทำงาน R2R-2563 

 

ปี 2564 กระบวนการรับรู้การใช้บริการห้องค้นคว้า

กระบวนการรับรู้การใช้บริการห้องค้นคว้า 
คลิปนำเสนอผลงานการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการรับรู้การใช้บริการห้องค้นคว้า 
คณะทำงาน R2R-2564