การใช้ห้องสมุดและการเป็นสมาชิกห้องสมุด

การเป็นสมาชิก

 

สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัครสมาชิก ชั้น 2 
ในเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

สมาชิกสมทบ 

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้โดยสมัครเป็น
สมาชิกห้องสมุด และทำบัตรอนุญาตเข้าใช้ห้องสมุด ดังนี้

ประเภท  อัตราค่าบำรุง (บาท)
ตลอดชีพ  รายปี  รายวัน 
นักศึกษาเก่า, อดีตข้าราชการหรืออดีตเจ้าหน้าที่ (เคยเป็นข้าราชการ/พนักงานของสถาบันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 1000 

-

30
ข้าราชการ, นักศึกษาสถาบัน/หน่วยงานอื่น (ในประเทศ)  -

1000

30
พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เอกชน,บุคคลทั่วไป  -

2000

30

** ค่าประกันหนังสือ 2,500 บาท กรณียืมหนังสือ (คืนเงินค่าประกันให้เมื่อประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ โดยไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสำนักบรรณสารการพัฒนา)

 

ประเภทข้าราชการหน่วยงานอื่น / นักศึกษาสถาบันอื่น (ในประเทศ)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
3. กรณีข้าราชการหน่วยงานอื่น แสดงบัตรข้าราชการ
4. กรณีนักศึกษาสถาบันอื่น แสดงใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- สมัครเดือน สิงหาคม - ธันวาคม ใช้ใบเสร็จรับเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 
- สมัครเดือน มกราคม - กรกฎาคม ใช้ใบเสร็จรับเงิน ภาคการศึกษาที่ 2
5. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

การต่ออายุสมาชิกสมทบ

หลักฐานการสมัคร

1. แสดงบัตรข้าราชการ / ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่ห้องสมุดกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

ประเภทศิษย์เก่าสถาบัน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 

สิทธิ์ที่ได้รับ

1. เข้าใช้ห้องสมุดฟรี ตลอดชีพ
2. กรณีชำระค่าประกันหนังสือหาย สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ ดังนี้
- หนังสือทั่วไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน 
- วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มีมากกว่า 1 copy ได้ 1 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน

ประเภทอดีตข้าราชการ/พนักงานสถาบัน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /พนักงานของสถาบัน หรือหนังสือรับรองส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สิทธิ์ที่ได้รับ

1. เข้าใช้ห้องสมุดฟรี ตลอดชีพ
2. กรณีชำระค่าประกันหนังสือหาย สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ ดังนี้
- หนังสือทั่วไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน 
- วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มีมากกว่า 1 copy ได้ 1 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน

กรณีบัตรหาย และมีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

โดยสมาชิกห้องสมุดจะต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งในการเข้าใช้ และยืมทรัพยากรห้องสมุด และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัตรสมาชิกแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมี ผู้อื่นนำไปใช้ ผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

ผู้ที่ค้างส่งวัสดุห้องสมุด และค้างค่าปรับเกิน 500 บาท จะถูก ตัดสิทธิการยืม จนกว่าจะส่งวัสดุห้องสมุดคืน และชำระค่าปรับ หรือชำระค่าหนังสือหายให้เป็นที่เรียบร้อย

สำนักขอสงวนสิทธิในการเรียกวัสดุห้องสมุดคืนก่อนกำหนดส่ง ตามความจำเป็น และเหมาะสม