RSS
งานเทคนิค ตรวจประเมิณภายใน-27-02-2020
งานเทคนิค ตรวจประเมิณภายใน-27-02-2020 (37)
Internal Audit 30-01-2020
Internal Audit 30-01-2020 (162)
Design Thinking for Creating Innovations and Creativity
Design Thinking for Creating Innovations and Creativity (41)
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา (13)
คณะจาก Mingde College of Guizhou Univrsity ประเทศจีนเยี่ยมชม
คณะจาก Mingde College of Guizhou Univrsity ประเทศจีนเยี่ยมชม (11)
คณาจารย์และนักศึกษาจาก Aspire-The Institute of Human Development
คณาจารย์และนักศึกษาจาก Aspire-The Institute of Human Development (16)
การเคหะแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานหอสมุดสุขุม นวพันธ์
การเคหะแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานหอสมุดสุขุม นวพันธ์ (20)
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมาเยี่ยมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมาเยี่ยมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์ (9)
โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดเข้าสู่มาตรฐานระบบงานคุภาพ ISO9001:2015
โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดเข้าสู่มาตรฐานระบบงานคุภาพ ISO9001:2015 (20)
งาน Sufficiency Talk Series
งาน Sufficiency Talk Series (49)
KM Sharing 2018  บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา ฟังบรรยายเรื่อง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ ISO 9001 : 2015 ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
KM Sharing 2018 บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา ฟังบรรยายเรื่อง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ ISO 9001 : 2015 ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  (19)
วันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาเข้าอบรมหัวข้อ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ - iso
วันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาเข้าอบรมหัวข้อ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ » iso (8)
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (3)
สำนักบรรณสารการพัฒนาจัดกิจกรรม ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ
สำนักบรรณสารการพัฒนาจัดกิจกรรม ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ "50 ปีนิด้า (3)
รายการ Visions of Asean ทางช่อง 3SD
รายการ Visions of Asean ทางช่อง 3SD (3)
สำนักบรรณสารการพัฒนาร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนำของที่ทุกท่าน  มอบให้กับน้องๆผู้ป่วย รพ.รามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ   วันที่ 8 มกราคม 2559
สำนักบรรณสารการพัฒนาร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนำของที่ทุกท่าน มอบให้กับน้องๆผู้ป่วย รพ.รามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2559 (7)
ดร.สุเทพ ทองงาม ผอ.สำนักบรรณสารการพัฒนาต้อนรับพล.ต.ต.มโนขตันตระเธียรและคณะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดร.สุเทพ ทองงาม ผอ.สำนักบรรณสารการพัฒนาต้อนรับพล.ต.ต.มโนขตันตระเธียรและคณะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด (4)
คณะผู้บริหารจาก National Academy of Public Administration (NAPA) จากประเทศเวียดนาม มาเยี่ยมชมห้องสมุด
คณะผู้บริหารจาก National Academy of Public Administration (NAPA) จากประเทศเวียดนาม มาเยี่ยมชมห้องสมุด (4)
พิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
พิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (1)
โครงการชวนน้องเยี่มยชมห้องสมุดปีที่ 3 โดยปีนี้ทีมงานจัดเป็นกิจกรรม Walk Rally ให้น้องๆตะลุยฐานต่างๆ
โครงการชวนน้องเยี่มยชมห้องสมุดปีที่ 3 โดยปีนี้ทีมงานจัดเป็นกิจกรรม Walk Rally ให้น้องๆตะลุยฐานต่างๆ (5)
OIA นำคณะผู้บริหารจาก University of Economics in Bratislava สาธารณรัฐสโลวัก เดินทางมาพบปะกับผู้บริหารสถาบันและเยี่ยมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์
OIA นำคณะผู้บริหารจาก University of Economics in Bratislava สาธารณรัฐสโลวัก เดินทางมาพบปะกับผู้บริหารสถาบันและเยี่ยมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์  (4)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตภาพยนตร์สั้น" (4)
ชาวบรรณสารร่วมใจกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล NIDA For Nepal
ชาวบรรณสารร่วมใจกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล NIDA For Nepal  (1)
สถาปนานิด้า2015
สถาปนานิด้า2015 (5)
โครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุดปีที่3
โครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุดปีที่3  (7)
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  (1)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยีย่มชมห้องสมุด
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยีย่มชมห้องสมุด (3)
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา (2)
Powered by Phoca Gallery