ผู้อำนวยการ

บรรณารักษ์และนักวิชาการ กลุ่มงานเทคนิค

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเทคนิค

 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการ

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจดหมายเหตุ

อาจารย์และนักวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

 

ผู้อำนวยการสำนัก

 

 

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา
............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3807

 

 

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ กลุ่มงานเทคนิค

สายพิณ  จีนโน
 
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3827 , 02-3755000
กรัณฑ์รัตน์  ประเสริฐธนากุล
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3840 
สายสัมพันธ์  คีรีรัตน์
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 โทรศัพท์ : 0-2727-3828
 
หทัยกานต์  วงศ์สวัสดิ์
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3836
กนกวรรณ  จันทร
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3821    
กมลนาฎย์ แซ่เลี่ยง
 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
............................................
 
email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3773   
ณัฐกิจ  ฉัตรชัยกิจขจร
 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3834    

 

บุษกร  แก้วพิทักษ์คุณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3838  

 

วันดี  มีดี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3835

ศนิตา  สร้อยแสง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3763

 

อุไร  เหลืองบริสุทธิ์
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3819

อัญมณี  ทองทั่ว

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3822

 

 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเทคนิค

คณิต  เชิดชัยภูมิ

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3837

 

ภภัทร์สรณ์  วงศ์จิรปภัทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3841

วราภร  ทิพมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3824

สิริเพ็ญ ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3818

 

สุวรรณี  ปินตามูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3823

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ  กลุ่มงานบริการ

ศุภนิจ  ศรีรักษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3735

 

ธิดารัตน์  แซ่หยี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3731

ปัญชลี เรืองสมุทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3549

 

วรรณภรณ์  อนุอัน

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3733

 

 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการ

 

อัปสร  นุชเนตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3818


 
ชิดใจ  สิงหพงษ์
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3547
ประทุมวดี ฉายแก้ว
 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3742

สุณีย์  บัวสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

วราภรณ์ บุญจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

พนิดา  คำแสน
 
พนักงานห้องสมุด
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3738
 

สวิง  ดูกระบือ

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

 

นักวิชาการ  กลุ่มงานจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

ขวัญฤทัย แก้วจำปา
 
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
............................................
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3695

พุทธศาสน์  ยศกลาง

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3760

 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจดหมายเหตุ

วรรณา  จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3762

 

 

อาจารย์และนักวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่อย  วินัยสุรเทิน

อาจารย์

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3767

 

มัดยาดา  ปรียากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3768

อติกานต์ ม่วงเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3769

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานบริหารและธุรการ )

เสาวลักษณ์  เทพมณีย์ 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 

สำนักบรรณสารการพัฒนา

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3808  

นันท์นภัส  อุ่นนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3765

นิวัฒน์ชัย  ประเสริฐธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3814

กันตยา  เชยกลิ่น

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3833

เดชา สารใจคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809,3832

อุษาภร ศรีเทพบุตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

ฉัตรชัย  สุริยะยานนท์

พนักงานธุรการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

นฐพร พุฒเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3810

 

อัญชลี  แสงชัยสุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ )

นราวรรณ  พลทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

กรองจิตร  สุขเกื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

นันทธภร  ศิริโวหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

มิลมณี ลุผล

พนักงานสถานที่

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3809