ฐานข้อมูลออนไลน์

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ระยะเวลา

Title List

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

1 ม.ค.  – 31 ธ.ค. 65

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

1 ม.ค.  – 31 ธ.ค. 65

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง โดยมี วารสารฉบับเต็มและบทความฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น

1 ม.ค.  – 31 ธ.ค. 65

Emerald Management

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธมีดรรชนี หรือสาระสังเขปของบทความจากวารสาร และเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) มากกว่า ๑๐๐ ชื่อ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค 65

ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

1 ม.ค.  – 31 ธ.ค. 65

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

1 ม.ค.  – 31 ธ.ค. 65

 

ฐานข้อมูลให้บริการสืบค้นเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2565

 

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ระยะเวลา

Title List

Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง
 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65  

 

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 25 ฐาน ได้แก่

Databases subscribed by the Library and Information Center, NIDA

 

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

 

1.Business Source Ultimate

 

Access to 2,545 active, full-text, non-open access journals and magazines, 27,000 videos from industry leaders, case studies, country economic reports and company profiles, interviews with executives and analysts.  Subjects include Accounting, Administration, Banking, Economics, Finance, Human resources, Management, Marketing etc.

 

 


1 January 2022 -31 December 2022

 

 

2.CEIC

 

 

 

Access to financial data and economics indicators. Contains

 thousands of sources and millions of series in one place.    Provides the most expansive and accurate data insights into more than 200 economies. With analysts on the ground in more than 18 countries. 

 

 

1 October 2021 – 30 September 2022

 

 

3.China Academic Journals Full-text Database (CJFD)

 

Access to journals in Chinese and English. The library has subscribed H and J collections: H – Education & Social Science which provides access to 2,210 Journals and J – Economics & Management which provides access to 1,293 Journals. CJFD involves all levels of journals. Data coverage 1994-2017.  Most of the journals date back to the first issue. (Simultaneus 5 users)

 

14 January2022 – 13 Januarry 2023

 

4. Communication & Mass Media Complete (CMMC)

 

Access to more than  210 active full-text, non-open access journals in communication and media studies.

 

1 January 2022 - 31 December 2022

 

 

 

5. eBook Academic Collection

 

Access to multidisciplinary collection of thousands of e-books covering a large selection of academic subjects and features e-books from leading publishers and university presses. 

 

October 2021 – September 2022


6. Eikon and Datastream

 

 

A set of software products provided by Refinitiv for financial professionals to monitor and analyze financial information. Eikon provides access to real time market data, news, fundamental data, analytics, trading and messaging tools. It provides data on asset classes including Foreign Exchange, Money Markets, Fixed Income, Equities, Commodities, Funds, and Real Estate. Data coverage back to 10-20 years. (Simultaneus 3 users)1 October 2021 – 30 September 2022


7. Emerald Premier Plus


Access to over 240 peer-reviewed journals covering the fields of business, management, economics, engineering, computing, technology and social sciences. Emerald management journal collections subscribed are

education; HR, learning and organization studies;  information and knowledge management; library and information sciences; marketing; tourism and hospitality management; operations, logistics and quality; property management and built environment; public policy and environmental management.


 1 January 2022 – 31 December 2022

 

8. EMIS - Company, Industry & Country Research

 

Access to company profiles, analysis for industry sectors in developing countries for emerging markets.

1 October 2021 – 31 March 2022


9. EndNote

 

EndNote is a reference management software that organizes bibliographies and references when writing essays, articles and other manuscripts. The software helps to manage and organize references, insert in-text citations and generate appropriate reference lists.

31 December 2020 – 30 December 2022


10. Hein Online

 

Provides full-text of historical treaties, regulations, presidential, and government documents. Also includes numerous law resources.

 


1 September 2021 – 31 August 2022


11. Hospitality & Tourism Complete

 

Access to full-text journals, magazines, company and country reports, books and newspapers in all areas of hospitality and tourism.  Covers all areas of hospitality and tourism, including hospitality law, market trends, food and beverage management and hotel management. In addition to hundreds of full-text journals, it provides magazines, company and country reports, books and newspapers. Content includes more than 490 full-text publications,  more than 1.4 million records dating back to 1924.


1 January 2022 – 31 December 2022


12. iQNewsClip

 

 

iQNewsClip is an online news clipping service which offers clips of 30 newspapers titles in Thai and English and can be accessed online. iQNewClip offers high-resolution news clips in both black-and-white and color formats. All clips are categorized, and can be easily browsed for a specific one through the full text search function.


  1 October 2021 -    30 September 2022


13. JSTOR (Journal Storage)


Access to archival peer-reviewed journal titles across the humanities, and social sciences.  Journals span continents and languages, with titles from 1,200 publishers from 57countries.  JSTOR subscription of NIDA are following collections 1) Arts & Science I 2) Arts & Science IV 3) Business & Economics  4) Mathematics & Statistics  5) Sustainability collection

 

1 January 2022 - 31 December 2022

 

14. LexisAdvance

 

Lexis Advance is an innovative online research platform that allows today's legal professionals to access trusted research from LexisNexis

 

1 October 2021 – 30 June 2022

 

15. Morningstar Direct


Morningstar Direct is a web-based research platform ideal for developing, selecting, and monitoring investments, including Open End Funds, Separate Accounts, Exchange-Traded Funds, Stocks, Variable Annuity Products, Stocks and much more. Includes 375,000 information on investment.  (2 users)

 

 

1 January 2022 - 31 December 2022

 

 

16. NewsCenter


 Access to real-time online news service, including more over 200 sources of news and information sources.

 

  1 October 2021 -    30 September 2022

 

 

 

17. Passport (Euromonitor)

 

Passport is the business and global market information database produced by Euromonitor Internaitonal. Offers business intelligence reports on countries, companies, markets and consumers; it covers over 350 markets and 207 countries. Coverage:1999 to present and updated monthly.


1 January 2022 - 31 December 2022

18ProQuest Dissertations and Theses Global ProQuest Dissertations and Theses Global is an online database that indexes, abstracts, and provides full-text access to dissertations and theses. The database includes over 1.7 million records and covers 1977 to the present. 1 June 2022 - 31 May 2023


19. Regional Business News

 

 

Regional Business News provides full-text regional business publications for the United States and Canadian provinces. Users can search newspapers, magazines and other resources from trusted news sources. Reputable Resources for Your Regional News. Content includes full-text for more than 100 regional U.S. and Canadian business publications. Full-text coverage dating back to 1990.


1 January 2022 - 31 December 2022


20.Taylor & Francis - Social Sciences and Humanities


Access to full-text articles from journals published by Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library (SSH).  Includes 1471 journals titles relating to  anthropology, archaeology & heritage;  arts & humanities; business, management & economics; criminology & law; education; geography, planning, urban & environment; library & information science; media, cultural & communication studies; mental health & social care; politics, international relations & area studies; psychology; sociology & related disciplines; sport, leisure & tourism; strategic, defence & security studies. Full text coverage: 1997-present.

 

1 January 2022 - 31 December 2022


21. Turnitin

 

Turnitin is an internet-based plagiarism detection service created by iParadigms, LLC.  It is an originality checking and plagiarism prevention service that checks your writing for citation mistakes or inappropriate copying. The results can be used to identify similarities to existing sources or can be used in formative assessment to help students learn how to avoid plagiarism and improve their writing.


1 August  2021 – 31 July 2022


22. UNWTO Elibrary

 

Access to books, journals and statisticsl reports in the area of tourism. The World Tourism Organization (UNWTO) is the United Nations agency responsible for the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism.

 

1 June  2021 -  31 May 2022


23. Wiley  eJournals

 

ccess to fulltext articles from 288 academic eJournals from Wiey.   Full text available from 1997 - present.

 

1 January 2022 - 31 December 2022


24.Yomidas Rekishikan(Yomiyuri Shimbun)

 

Acccess to fulltext articles of Yomidas Rekishikan, a digital archive covering the entire history of newspaper publishing in Japan. Contents include Meiji, Taisho & Showa Eras 1874-1989, Heisei & Reiwa Eras 1986 onwards. (2 simultaneous access)

 


1 October 2021 -    30 September 2022