การอบรมการใช้ฐานข้อมูล ปี 2564 

คู่มือฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ NewsClip4

                  Brochure

                  PDF

คู่มือฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ NewsCenter4

                  Brochure

                  PDF

ACM  Digital Library                    

                  Brochure

                  PowerPoint

ACS  Journals                  

                  Brochure

                  PowerPoint       

Emerald Insight 

                  PowerPoint

IEL               

                  Brochure

                  PowerPoint

  Lexis         

                  Brochure

                            

 PQDT  Global                    

                 Brochure

                 PowerPoint

SpringerLink                

                Brochure

                PowerPoint

Web  of  Science                  

                 Brochure

                 PowerPoint