การใช้บริการห้องสมุดเครือข่ายฯ ของบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

1. ประเภทของบุคลากร

ผู้มีสิทธิใช้บริการ ได้แก่

1) อาจารย์ทุกคณะและทุกหน่วยงานของสถาบัน

2) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบัน

 

2. การใช้บริการห้องสมุดเครือข่าย

1)  การไปยืมด้วยตนเอง แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร (อาจารย์) และแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด (ขอแบบฟอร์มที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2)

2)  การขอยืมโดยให้ส่งทางไปรษณีย์ ติดต่อที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2หรือติดต่อทาง e-Mail หรือทาง Line เพื่อประสานงานขอยืมจากห้องสมุดเครือข่าย โดยห้องสมุดที่ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

3)  การขอใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลกฎหมายเฉพาะด้านของห้องสมุดเครือข่าย ติดต่อที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2หรือติดต่อทาง e-Mail หรือทาง Line เพื่อประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดเครือข่าย การเข้าใช้ต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร (อาจารย์)

4)  การขอรับบริการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุดเครือข่าย ติดต่อที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2 หรือติดต่อทาง e-Mail หรือทาง Line เพื่อประสานงานขอรับบริการ

5)  ข้อปฏิบัติในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายของห้องสมุดนั้น ๆ

 

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ

   1. ผู้มีสิทธิใช้บริการ

บุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานเครือข่าย

   2. การเข้าใช้บริการ

แสดงแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดพร้อมบัตรประชาชน

2.1 สิทธิในการยืม

ประเภทสารสนเทศ

ระยะเวลาการยืม

 

 • หนังสือ 3 รายการ/คน
  (20 รายการ/หน่วยงาน)

14 วัน

 

 • ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์
  (เฉพาะที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์)

บริการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

2.2 การยืมต่อ (Renew)

2 ครั้ง ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุการยืมผ่านทางบรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ยืม

(ยกเว้นกรณีที่มีผู้อื่นจองหนังสือนั้นไว้ หรือหนังสือนั้นเกินกำหนดส่งจะไม่อนุญาตให้ยืมต่อ)

2.3 หลักฐานการยืม

แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด และ Slip รายการยืมพร้อมกำหนดส่ง

2.4 การแจ้งเตือน (ค่าปรับ)

ส่ง e-Mail แจ้งเตือนรายการที่ถึงกำหนดส่งไปที่บรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ยืม

2.5 ค่าปรับ

หนังสือ 5 บาท/เล่ม/วัน (เรียกเก็บผ่านห้องสมุด)

2.6 กรณีไม่คืนหนังสือ

ส่ง e-Mail/โทรศัพท์ ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ยืมให้ช่วยติดตาม

2.7 กรณีลาออก

 1. ตรวจสอบหนังสือที่ค้างส่ง
 2. แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ลาออกหรือนักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษาให้ห้องสมุดเครือข่ายทราบ (กรณีมีการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด)

2.8 กรณีชำรุด/สูญหาย

 1. ซื้อเล่มใหม่ทดแทน
 2. ซื้อฉบับปรับปรุง/แก้ไข ล่าสุดทดแทน
 3. ห้องสมุดบริการจัดหาให้ โดยคิดค่าบริการสองเท่าของราคาหนังสือ

หมายเหตุมีค่าดำเนินการ

  3.ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. ตัวเล่ม ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับคำขอ
 2. ไฟล์อิเล็กทรอกนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับคำขอ
  4. วิธีการจัดส่ง
 1. จัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
 2. จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail
  5. ค่าบริการ
 1. ผู้ใช้บริการไม่มีค่าใช้บริการ
 2. ห้องสมุดผู้ให้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  6. การสูญหายระหว่างการจัดส่ง

ห้องสมุดที่จัดส่งเป็นผู้รับผิดชอบ

  7. เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

   8.การติดต่อสื่อสาร

ผู้ให้บริการ: นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน และ นางสาวธิดารัตน์  แซ่หยี

โทรศัพท์:02 727 3737, 02 727 3741, 082 790 1955

E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LineOA:@NIDA_Library

Facebook:NIDAlibrary

Website:http://library.nida.ac.th

ไปรษณีย์:หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240