เกี่ยวกับคลังปัญญา / Information about NIDAWR 

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA: Wisdom Repository) 

 

    คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการการศึกษาและบรรณสารในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรสถาบัน

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคลังปัญญา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นโยบายการพัฒนาคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงสร้างบุคลากรคลังปัญญา

แผนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบฟอร์มการอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์

มาตรการและแนวทางดำเนินการเมื่อมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศผิดเงื่อนไข

แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือมีชั้นความลับสําหรับคลังปัญญาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ Complaint / Suggestions Form

แผนผังกระแสงาน