ประวัติสำนักบรรณสารการพัฒนา

 

สำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้บริการเพื่อสนับสนุน      การเรียนการสอน การวิจัย การฝึก อบรมและ การให้บริการวิชาการสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (Thai Natis) เป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก (World Bank) และห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

สำนักบรรณสารการพัฒนาแต่เดิมเป็นห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘   ต่อมามีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้โอนเข้ามาเป็นคณะหนึ่งของสถาบัน ห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นสำนักบรรณสารการพัฒนา และมีฐานะเป็นห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต่อมาสำนักบรรณสารการพัฒนาได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น ๒-๔ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ต่อมาเปลี่ยนชืออาคารเป็นอาคารบุญชนะ อัตถากร ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑)

 

วิสัยทัศน์

เป็นห้องสมุดมาตรฐานสากลซึ่งมีทรัพยากรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีบริการอันเป็นเลิศ

พันธกิจ

สำนักบรรณสารการพัฒนามีภาระหน้าที่ดังนี้

1) ให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการวิจัยและ การเรียนรู้

2) ดำเนินการจัดหา จัดเก็บ  สงวนรักษา และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความเข้มแข็งในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

3) เผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบัน

4) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

5) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

วัตถุประสงค์ 

การเป็นห้องสมุดชั้นนำและมีมาตรฐานในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสถาบัน นอกจากนี้ ห้องสมุดยังต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมอีกด้วย

คำขวัญและวัตถุประสงค์คุณภาพ

"ใส่ใจให้บริการด้วยมาตรฐานสากล" (Library Services with Remarkable Standard)

ค่านิยมองค์กร

SMILE รอยยิ้มเพื่อการบริการ
S-Service (การบริการ)
M-Morality(คุณธรรม)
I-Innovation (นวัตกรรม)
L-Learning(การเรียนรู้)
E-Excellence(ความเป็นเลิศ)
 

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์  ๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดชดเชย  ๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.        

ห้องสมุดปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

(โต๊ะบริการยืม-คืน ปิด ก่อนเวลาทำการ ๑๕ นาที)