InfoGraphic การใช้บริการห้องค้นคว้า(Study Room)

 

VDO การใช้บริการห้องค้นคว้า(Study Room) 

 การจองห้องค้นคว้า(Study Room) ผ่านเว็บไซต์ 
การจองห้องค้นคว้า(Study Room) ผ่าน Mobile Application
การจองห้องค้นคว้า(Study Room) ผ่านตู้ kiosk